Протокол №6 от заседание на Общински съвет проведено на 29.01.2016 г.

От тук може да изтеглите приложенията към Протокола

Покана за прексонференция по проект “Независим живот” ОПРЧР 2014-2020

Покана за начална пресконференция по проект

Напомнително съобщение за категоризация на заведения

На вниманието на собствениците, чиито заведения подлежат на категоризация, съгласно Закона за туризма

Дневен ред на заседание общински съвет на 29.01.2016 г.

Обява за свободни места за войници в страната

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за места в страната в сухопътни войски

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за места в страната във военноморските сили

Обява за кандидатстване за медицински специалисти по проект

Обява за прием на документи на медицински специалисти по проект “Нови възможности за грижa”.

График на заседанията на постоянните комисии

Г Р А Ф И К

 НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –БЕЛЕНЕ ПРЕЗ М.ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА


Почистване от сняг и ледени висулки

Уважаеми съграждани,

Напомняме Ви, че съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на община Белене, ръководителите на учреждения, фирми, търговски дружества и обществени организации, както и гражданите са отговорни за чистотата на стопанисваните от тях обекти (имоти) и прилежащите към тях площи и се задължават да осигурят незабавно почистване на прилежащите територии от сняг и ледени висулки на сградите.
Предупреждаваме Ви, че наблюденията и санкциите ни са категорични. В случай на неизпълнение на Наредбата на Общинския съвет и цитирания по-горе текст ще бъдете санкционирани, съгласно чл. 24 от същата, в размер до 50,00 лв., а при повторно нарушение – до 100,00 лв.
Милен Дулев,
кмет на община Белене

Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба №8 за местни такси и цени с мотиви

Проект на Наредба на Общински съвет-Белене за изменение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени за 2016г.

Прессъобщение-финална пресконференция ОПОС-ПСОВ и ВиК

Прессъобщение – заключителна пресконференция по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене”